Logo IBMJ

Privacyverklaring

Aansprakelijkheid
Deze website is door Jennifer Hartmans, oprichter In balans met Jennifer, zorgvuldig samengesteld. Desondanks is Jennifer Hartmans niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jennifer Hartmans. Dit geldt ook voor de privacyverklaring.

Adviezen
Adviezen gegeven door Jennifer Hartmans worden met zorg en naar kennis gegeven en zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. In balans met Jennifer geeft op geen enkele wijze (geneeskundige) garantie noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van In balans met Jennifer.

 • In balans met Jennifer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant door In balans met Jennifer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van In balans met Jennifer voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van In balans met Jennifer beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de klant, dan wel tot maximaal het bedrag dat door In balans met Jennifer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 • In balans met Jennifer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

  Eigendom
  Het is niet toegestaan om documenten, foto’s, schema’s van Jennifer Hartmans te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiervoor toestemming hebt verkregen.

  Privacy
  Tijdens het traject bij In balans met Jennifer is je privacy gewaarborgd. Alles wat je met Jennifer Hartmans bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld.

  AVG
  In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. In de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd hoe In balans met Jennifer met persoonsgegevens omgaat.

  In balans met Jennifer, gevestigd aan Spectrumsingel 137, 2718 JR in Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://www.inbalansmetjennifer.nl
  Spectrumsingel 137, 2718 JR in Zoetermeer
  +31618223980


  Jennifer Hartmans is de Functionaris Gegevensbescherming van In balans met Jennifer. Zij is te bereiken via info@inbalansmetjennifer.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  In balans met Jennifer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  In balans met Jennifer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Informatie over jouw gezondheid

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  In balans met Jennifer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • In balans met Jennifer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  Hoelang wij persoonsgegevens bewaren
  In balans met Jennifer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  In balans met Jennifer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  In balans met Jennifer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. In balans met Jennifer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In balans met Jennifer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inbalansmetjennifer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . In balans met Jennifer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  In balans met Jennifer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inbalansmetjennifer.nl.

  Toelichting coachtraject
  Een coachtraject bestaat zowel uit directe als indirecte tijd. Directe tijd is: de klant is in gesprek met Jennifer Hartmans. Hier gaat het om coachsessies en oefeningen. Indirecte tijd is de tijd waarin Jennifer Hartmans als coach analyseert, onderzoek doet, voeding/leefstijl- of vitaliteitsadvies uitwerkt en administratieve handelingen uitvoert.
 • Volg mij

  Volg mij op mijn social media kanalen om meer te weten over mijn leven!

  Of neem contact met me op via e-mail of whatsapp.

  Powered by D. de Graaf

  Scroll naar boven